Bài tập can could be able to

... was too noisy couldn"t can" t have been able to • I _ never seem to get the temperature right can" t to be able to can • _ play professional tennis, you must be extremely fit To be able to Will ... night? Could Can" t Can • Do you think you _ write that report by Tuesday? I know you’re very busy will be able to have been able to couldn"t • I _ touch my toes See! can will be able to could ... to Will you be able to Couldn’t • _ you play an instrument? Couldn"t Able to Can • I"m afraid I _ attover the meeting, I’m on business in nhật bản will be able to won’t be able to can • _ you...

Bạn đang xem: Bài tập can could be able to

*

*

*

Xem thêm: Mức Tăng Lương Hàng Năm - Quy Định Về Mức Lương Tối Thiểu Vùng

... couldn"t beat Jack Alf chơi xuất xắc thắng Jachồng To be able to a Dùng nhằm khả làm việc đó, sử dụng vắt cho "can" , ko thịnh hành "Can" Eg: I"m able to read = I can read b Dùng nhằm đề cùa tới bài toán xảy ... situation), cần sử dụng was/were able to (không dùng could) : - The fire spread through the building quickly but everybody was able to escape or … everybody managed toescape (but not "could escape") Ngọn ... of tennis yesterday Alf played very well but in the end Jachồng managed to beat hyên ổn or… was able to beat him (= he managed to beat hyên in this particular game) Jaông chồng Alf tranh tài tennis với ngày...
*

*

... lực dự đoán thù Tuy thực hiện can be able to be able to dùng để làm nhấn mạnh tiềm Ví dụ: I can speak English = I am able to speak English Vocabulary because: I don’t want to see him because I don’t like ... có tác dụng với can maynot viết tắt thành mayn’t Câu tủ định dùng cùng với may bao gồm chân thành và ý nghĩa ko chất nhận được ngay sát cấm đân oán Ví dụ: You may not go out (Mày không ngoài) Be able to Thành ngữ to be able to gồm ... I can speak English (Tôi nói tiếng Anh=Tôi biết nói giờ đồng hồ Anh) She can t study computer (Cô ta học laptop được) Cannot viết tắt thành can t Can dùng làm khả sau này Đôi can cần sử dụng câu...