Bài tập trac nghiem so sánh hơn

Luyện thi online miễn chi phí, luyện thi trắc nghiệm trực tuyến đường miễn phí,trắc nghiệm online, Luyện thi test thptqg miễn mức giá https://bibleknights.com/uploads/thi-online.png


Bạn đang xem: Bài tập trac nghiem so sánh hơn

So sánh hơn trong tiếng anh, trắc nghiệm tiếng anh online, các bài tập luyện trắc nghiệm đối chiếu lớp 12 violet, bài tập trắc nghiệm đối chiếu ngang bởi, những bài tập đối chiếu knghiền trắc nghiệm, Những bài tập so sánh tuyệt nhất VnDoc, Double comparative bài bác tập, Chuim đề so sánh, Những bài tập Double comparative có đáp an
*
Các thì trong tiếng anh, giờ anh nâng cao


Xem thêm: Thiết Kế Trường Quay Đài Phát Thanh Truyền Hình Sơn La, Đài Phát Thanh

So sánh hơn trong giờ anh, trắc nghiệm tiếng anh online, Những bài tập trắc nghiệm so sánh lớp 12 violet, những bài tập trắc nghiệm đối chiếu ngang bởi, những bài tập đối chiếu kxay trắc nghiệm, Bài tập so sánh nhất VnDoc, Double comparative sầu bài tập, Chuyên đề so sánh, các bài luyện tập Double comparative bao gồm đáp an, Bài tập đối chiếu ngang bằng bao gồm đáp an, những bài tập đối chiếu hơn, Bài tập so sánh bằng, lấy ví dụ về so sánh bằng trong giờ Anh, bài tập đối chiếu hơn và so sánh tốt nhất, bài tập đối chiếu tốt nhất, bài tập so sánh vào giờ đồng hồ Anh, các bài luyện tập so sánh trạng từ trong tiếng Anh, So sánh ko bằng

A. PHƯƠNG PHÁPhường GIẢISo sánh hơn trong tiếng anh

1. Cách dùngSo sánh rộng vào giờ đồng hồ anh

So sánh rộng thường xuyên được thực hiện mang lại câu hỏi đối chiếu 2 xuất xắc những vật/tín đồ với nhau (với các ngôi trường đúng theo so sánh 1 đồ gia dụng cùng với toàn diện và tổng thể ta dùng đối chiếu nhất)

2. Công thứcSo sánh hơn vào tiếng anh

*So sánh rộng cùng với tính từ nđính cùng trạng tự ngắn:S1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + S2 + Axiliary VS1 + S-adj + er/ S-adv- er + than + O/ N/ PronounVí dụ: This book is thicker than that one. *So sánh hơn cùng với tính trường đoản cú dài với trạng trường đoản cú dài:S1 + more + L-adj/ L-adv + than + S2 + Axiliary VS1 + more + L-adj/ L-adv + than + O/ N/ PronounVí dụ: He is more intelligent than I am = He is more intelligent than me. Lưu ý:So sánh hơn được nhấn mạnh vấn đề bằng phương pháp thêm much hoặc far trước hiệ tượng so sánhVí dụ: My house is far more expensive sầu than hers.

3. Các trường vừa lòng tính từ bất quy tắcSo sánh hơn vào giờ anh

Tính từDạng so sánh hơn
Good/ wellBetter
Many/ muchMore
LittleLess
FarFarther (về khoảng chừng cách)Further (nghĩa rộng lớn ra)
NearNearer
LateLater
OldOlder (về tuổi tác)Elder (về cấp bậc rộng là tuổi tác)
HappyHappier
SimpleSimpler
NarrowNarrower
CleverCleverer

B. BÀI TẬP. RÈN LUYỆN KĨ NĂNGSo sánh hơn trong giờ đồng hồ anh

Task 1. Điền vào khu vực trống dạng đúng của so sánh hơn

1. Cats are ………… (intelligent) than rabbits. 2. Lamãng cầu is…………… (old) than John. 3. China is far ………… (large) than the UK. 4. My garden is a lot ………………. (colourful) than this park. 5. Helen is …………… (quiet) than her sister. 6. My Geography class is ……………. (boring) than my Math class. 7. My Class is …………. (big) than yours. 8. The weather this authumn is even ……………… (bad) than last authumn. 9. This box is ……………… (beautiful) than that one. 10. A holiday by the mountains is ………………. (good) than a holiday in the sea. Hướng dẫn giải:
1. more intelligent2. older3. larger
4. more colourful5. quieter6. more boring
7. bigger8. worse9. more beautiful
10. better

Task 2. Chọn lời giải đúng để điền vào vị trí trống trong các câu sau

1. He is . . . . . . . singer I’ve ever met. A. worse B. bad C. the worst D. badly2. Mary is . . . . . . . responsible as Peter. A. more B. the most C. much D. as3. It is . . . . . . . in the đô thị than it is in the country. A. noisily B. more noisier C. noisier D. noisy4. He sings ………. . aao ước the singers I have known. A. the most beautiful B. the more beautiful C. the most beautifully D. the more beautifully5. He is . . . . . . . student in my class. A. most hard-working B. more hard-working C. the most hard-working D. as hard-workingHướng dẫn giải:
1. C2. D3. C4. C5. C
Task 3. Chọn câu trả lời đúng1. I think London is moreexpensive/expensiverthan New York. 2. Is the North Seamore big/biggerthan the Mediterranean Sea?3. Are you abetter/goodstudent than your sister?4. My dad’sfunny/funnierthan your dad!5. Crocodiles are more dangerousthan/asdolphins. 6. Physics isbadder/worsethan chemistry. 7. Cars aremuch more safer/much saferthan motorbikes. 8. nước Australia isfar/furtherhotter than Irel&. 9. It is strange but often a coke is moreexpensive/ expensiverthan a beer. 10. Non-smokers usually livemore long/longerthan smokers. Hướng dẫn giải:
1. expensive2. bigger3. better
4. funnier5. than6. worse
7. much safer8. far9. expensive
10. longer
Task 4. Chọn đáp án đúng nhằm điền vào chỗ trống trong những câu sau1. My office is . . . . . . . away than mine. A. father B. more far C. farther D. farer2. Lana is . . . . . . . than David. A. handsome B. the more handsome C. more handsome D. the most handsome3. She did the kiểm tra ………. . I did. A. as bad as B. badder than C. more badly than D. worse than4. A boat is . . . . . . . than a plane. A. slower B. slowest C. more slow D. more slower5. Her new house is . . . . . . . than the old one. A. more comfortable B. comfortably C. more comfortabler D. comfortableHướng dẫn giải:
1. C2. C3. D4. A5. AXem thêm: Học Quản Lý Kinh Tế Ra Làm Gì ? Top Lựa Chọn Nghề Nghiệp "Hot" Nhất

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong một tiến công giá

So sánh rộng vào tiếng anh, trắc nghiệm giờ anh trực tuyến Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu 5

Chuyên mục: Viết Blog