đanh đá tiếng anh là gì

Kojiki không đề cùa tới bà, dẫu vậy Nihon Shoki tả lại bà là "cô của Thiên hoàng về phía chúng ta nội, một bạn lũ bà đanh đá cùng lý tưởng, người hoàn toàn có thể đân oán trước tương lai" (tr.

Bạn đang xem: đanh đá tiếng anh là gì


The Kojiki does not mention her, but the Nihon Shoki describes her as "the Emperor"s aunt by the father"s side, a shrewd & intelligent person, who could foresee the future" (tr.
9 Giô-suê cũng dựng 12 khối hận đá trọng điểm sông Giô-đanh, trên nơi những thầy tế lễ khiêng Hòm Giao Ước đang đứng. + Những kăn năn đá ấy vẫn còn đó đến thời nay.
9 Joshua also phối up 12 stones in the middle of the Jordan at the place where the feet of the priests who carried the ark of the covenant stood,+ and the stones are there to lớn this day.
17 Cũng có một sự ghi ghi nhớ không giống nữa: “Giô-suê cũng dựng mười nhì hòn đá thân sông Giô-đanh, trên nơi chơn đều thầy tế-lễ khiêng áo quan giao-ước vẫn đứng; những hòn đá ấy hãy còn ngơi nghỉ đó cho đến ngày nay”.
17 A further memorial was in order: “There were also twelve sầu stones that Joshua mix up in the middle of the Jordan on the standing place of the feet of the priests carrying the ark of the covenant, & they continue there until this day.”
Họ mang 12 kân hận đá từ giữa sông Giô-đanh theo số những chi phái của dân Y-sơ-ra-ên, quả thật Đức Giê-hô-va đang chỉ dẫn Giô-suê.
They took up 12 stones from the middle of the Jordan, just as Jehovah had instructed Joshua, to correspond to the number of the tribes of the Israelites.
+ 4 Sau Khi đi qua sông Giô-đanh, anh em hãy dựng đều kăn năn đá ấy trên núi Ê-banh+ rồi quét vôi lên, đúng như tôi truyền dặn đồng đội từ bây giờ.
+ 4 When you have crossed the Jordan, you should mix up these stones on Mount Eʹbal+ và cover them with plaster,* just as I am commanding you today.
Minc họa: người chnạp năng lượng xuất sắc lành với chuồng chiên; fan Do Thái cố kỉnh ném đá ngài; mang đến Bê-tha-ni bên đó Giô-đanh
16 Đức Giê-hô-va truyền lệnh đến 12 tín đồ phái nam vào Y-sơ-ra-ên, thay mặt đại diện mang đến toàn bộ những bỏ ra phái, mang 12 hòn đá từ lòng sông Giô-đanh với bỏ lên bờ sông phía tây nghỉ ngơi Ghinh-tị để ghi nhớ phxay lạ quá qua sông Giô-đanh.

Xem thêm: Bé Bị Hạch Ở Cổ Là Bệnh Gì? Có Nguy Hiểm Không? Bé Nổi Hạch Ở Sau Cổ


16 Jehovah proceeded lớn memorialize this Jordan miracle, commanding that 12 men, representing the tribes of Israel, take up 12 stones from the riverbed và deposit these on the western shore at Gilgal.
4 Ngay sau khoản thời gian tổng thể dân bọn chúng băng qua sông Giô-đanh, Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-suê: 2 “Hãy lựa chọn 12 tín đồ phái mạnh vào dân chúng, từng bỏ ra phái một fan,+ 3 với truyền lệnh này mang lại họ: ‘Hãy đem 12 khối đá từ nửa sông Giô-đanh, tự nơi các thầy tế lễ đang đứng,+ rồi với chúng theo cùng để ở khu vực những anh sẽ ngủ qua đêm’”.
4 As soon as the whole nation had finished crossing the Jordan, Jehovah said to lớn Joshua: 2 “Take 12 men from the people, one man from each tribe,+ 3 và give them this command: ‘Take up 12 stones from the middle of the Jordan, from the place where the priests’ feet stood still,+ and carry them over with you và mix them down in the place where you will spkết thúc the night.’”
4 Vậy, Giô-suê gọi 12 tín đồ nam nhưng mà ông đang lựa chọn trong dân Y-sơ-ra-ên, từng chi phái một bạn, 5 rồi Giô-suê nói cùng với họ: “Hãy đi trước Hòm Giao Ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời đến thân sông Giô-đanh, mọi cá nhân phải khiêng một khối hận đá bên trên vai bản thân, theo số những bỏ ra phái của dân Y-sơ-ra-ên, 6 để gia công một dấu hiệu giữa những anh.
4 So Joshua called the 12 men whom he had appointed from the Israelites, one man from each tribe, 5 và Joshua said lớn them: “Pass ahead of the Ark of Jehovah your God to the middle of the Jordan, và each of you should lift up a stone on his shoulder, according to lớn the number of the tribes of the Israelites, 6 to lớn serve sầu as a sign aý muốn you.
Trong lời giảng máy cha, Môi-se bảo rằng sau khi qua Sông Giô-đanh, dân Y-sơ-ra-ên đề xuất ghi Luật Pháp trên mọi bia đá lớn; ông cũng rủa sả đa số kẻ bất tuân và chúc phước cho người biết vâng lời.
In his third speech, Moses states that after crossing the Jordan, the Israelites must write the Law on great stones & also pronounce cursings for disobedience và blessings for obedience.
2 Vào ngày bằng hữu đi qua sông Giô-đanh để vào xđọng cơ mà Giê-hô-va Đức Chúa Ttránh vẫn ban cho đồng đội, hãy dựng phần đông kăn năn đá mập rồi quét vôi lên.
2 And in the day when you will cross the Jordan inlớn the lvà that Jehovah your God is giving you, phối up large stones & cover them with plaster.
Rồi, sau này, lúc con con cháu các ngươi hỏi đá này nghĩa gì, những ngươi hãy kể cho chúng nghe rằng nước sẽ hoàn thành chảy lúc áo quan giước ao Đức Giê-hô-va băng qua Sông Giô-đanh.

Xem thêm: Thu Minh - Nathan Lee Cho Thầy Trò Hương Tràm


Then, in the future, when your children ask what these stones mean, you should tell them that the waters stopped running when Jehovah’s ark of the covenant crossed the Jordan.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Chuyên mục: Viết Blog