đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 9

Mời các bạn thuộc tìm hiểu thêm Sở đề đánh giá 15 phút ít môn Tiếng Anh lớp 9 học kì 1 dành cho học viên lớp 9 sẽ giúp đỡ chúng ta ôn tập lại kỹ năng vẫn học tập, gồm cơ hội Review lại năng lượng của mình trước kỳ thi tiếp đây. Chúc các bạn học hành tốt!
Tổng đúng theo 10 đề kiểm soát Chương 1 Đại số lớp 9Đề kiểm soát 1 máu môn Hóa Học lớp 9 bao gồm câu trả lời - Số 1Đề thi học tập kỳ 1 môn Ngữ vnạp năng lượng lớp 9

Đề khám nghiệm 15 phút ít môn Tiếng Anh lớp 9 học kì 1

ĐỀ SỐ 1

I. Chọn câu vấn đáp đúng độc nhất vô nhị (3 điểm)1. It"s very kind _______ you khổng lồ help us. Thanks a lot.A. for B. to C. with D. of2. The hospital building is divided _______ four sections.A. in B. into lớn C. to lớn D. about
3. Did he ______ live in the country when he was young?A. use khổng lồ B. used to C. be used lớn D. get used to4. Tam wishes his father _______ here now to lớn help hyên ổn.A. is B. were C. will be D. would be5. What a pity! Lan can`t come with us. We all wish she ______ be here.A. would B. should C. could D. canII. Trong những từ bỏ gạch men chân sau đây có một lỗi không nên, tìm lỗi sai trong những câu. (3 điểm)1. She wishes he will stop making noise when she is working.A. wishes B. will C. making D.when2. Tom uses khổng lồ wear glasses, but he doesn`t now.A. uses B. glasses C. doesn"t D.now3. This book consists about three parts: introduction, development and conclusion.A. This B. about C. parts D. and4. Mai và me would lượt thích to lớn join the English speaking club.

Bạn đang xem: đề kiểm tra môn tiếng anh lớp 9


A. me B. would C. to lớn D. spend5. During the game, the rain starting so we had khổng lồ stop suddenly.A. During B. starting C. had D. suddenlyIII. Viết thành câu hoàn hảo dựa vào những từ bỏ tất cả sẵn. (4 điểm)1. I/ wish/ I/ will become/ a singer.2. I/ used to/ walk / school/ when/ I/ child.3. She/ wish / she/ have/ a sister.4. I/ wish/ I/ lớn be/ Englvà.5. The child/ wish/ today/ his birthday.

Xem thêm: Hạ Gò Má Có Đau Không ? Phân Tích Dưới Góc Nhìn Chuyên Gia Phân Tích Dưới Góc Nhìn Chuyên Gia

Đáp ánI. Chọn câu vấn đáp đúng độc nhất (3 điểm)1. D2. B3. A4. B5. C
II. Trong những từ gạch chân dưới đây gồm một lỗi không đúng, tìm lỗi sai trong mỗi câu. (3 điểm)1. B2. A3. B4. A5. B
III. Viết thành câu hoàn hảo dựa vào các trường đoản cú bao gồm sẵn. (4 điểm)1. I wish I would become a singer2. I used to walk to lớn school when I was a child.3. She wishes she had a sister.4. I wish I were to be Engl&.5. The child wishes today was his birthday.

Xem thêm: Máy Bơm Nước Trung Quốc Hiệu Cá Sấu, Máy Bơm Nước Cá Sấu: Tự Hào Thương Hiệu Việt

ĐỀ SỐ 2

I. Chọn câu trả lời đúng độc nhất vô nhị. (5 điểm)1. My bicycle _________ last night.A. has been stolenB. was stolenC. stoleD. is stolen2. Have you ever ridden an elephant yet?- Yes, I’ve_______ridden it.
A. already B. yet C. since D. for3. We have lived in this town_______1999.A. for B. just C. since D. in4. Ao dẻo is the __________ dress of Vietnamese women.A. workable B. fashionable C. traditional D. casual5. His house_________inkhổng lồ last night but nothing was taken.A. is break B. was broken C. were broken D. broke6. My brothers are very __________ wearing jeans.A. lượt thích B. love C. enjoy D. fond of7. Asian people love eating rice. Rice ________ in many parts of Asia.A. is grown B. are grown C. has grown D. have grown8. When ____________? In 1876.A. telephone was inventedB. was telephone inventedC. did telephone inventedD. did telephone inventII. Trong các từ bỏ gạch ốp chân dưới đây bao gồm một lỗi không đúng, tìm kiếm lỗi không đúng trong những câu. (5 điểm)1. Five sầu million bottle of champagne will be produced in France next year.A. bottle B. champagne C. will be produced D. next2. A new style of jeans have sầu just been introduced in the USA.A. new B. have C. introduced D. in3. We have sầu been friends since we are at university. Our friendship lasts long.A. have been B. are C. at D. long4. Designers made difference styles of jeans to lớn match the fashions of the time.A. Designers B. difference C. jeans D. fashions
5. The picture has been paint by Trung for three years.A. has B. been paint C. by D. for three years6. When she is on holiday last summer, she went lớn the beach every day.A. is B. on C. went D. the beach7. In the past, jeans wore mostly by working people.A. In B. wore C. mostly D. by8. A new kind of robots have been designed recently khổng lồ meet people"s need.A. robots B. robots C. have sầu been designed D. need

Đáp án

I. Chọn câu vấn đáp đúng tốt nhất. (5 điểm)1. B2. A3. C4. C5. B6. A7. A8. B
II. Trong các trường đoản cú gạch ốp chân sau đây có một lỗi không đúng, kiếm tìm lỗi sai trong mỗi câu. (5 điểm)1. A2. A3. B4. B5. B6. A7. B8. C


Chuyên mục: Viết Blog