GIA HÂN NGHĨA LÀ GÌ

*

Bạn đang xem: Gia hân nghĩa là gì

Bộ 19 力 lực <3, 5> 加加 giajiā(Động) Cộng với (làm phép toán). ◎Như: tam gia ngũ đẳng ư bát 三加五等於八 tía cộng với năm là tám.(Động) Chất thêm, thêm lên trên. ◎Như: vũ tuyết giao gia 雨雪交加 mưa tuyết cùng chất thêm lên.(Động) Thi hành (hình phạt) hoặc thi (ơn). ◎Như: gia sủng tích 加寵錫 ban mang lại ân sủng. ◇Hàn Dũ 韓愈: Xa phục bất duy, đao cứ bất gia, lí loạn bất tri, truất trắc bất văn 車服不維, 刀鋸不加, 理亂不知, 黜陟不聞 (Tống Lí Nguyện quy Bàn Cốc tự 送李愿歸盤谷序) Ngựa xe mũ áo không ràng buộc, hình cụ không dùng tới, trị loạn không tuyệt biết, truất quan tiền thăng chức không phải nghe.(Động) Tăng thêm, làm thêm. ◇Luận Ngữ 論語: Kí phú hĩ, hựu hà gia yên 既富矣, 又何加焉 (Tử Lộ 子路) (Dân) đã giàu rồi, phải làm thêm gì nữa?(Tính) Hơn. ◎Như: gia nhân nhất đẳng 加人一等 hơn người một bực.(Phó) Càng, càng thêm. ◇Vương An Thạch 王安石: Cái kì hựu thâm, tắc kì chí hựu gia thiểu hĩ 蓋其又深, 則其至又加少矣 (Du Bao Thiền Sơn kí 遊褒禪山記) Càng vô sâu (vào hang), thì số người tới được càng ít.(Liên) Gia dĩ 加以 hơn nữa, thêm vào đó.(Danh) Phép tính cộng.(Danh) Họ Gia.1. <加入> dự vào 2. <加油站> gia du trạm 3. <增加> tăng gia 4. <新加坡> tân gia tía 5. <阿非利加> a phi lợi gia 6. <五加> ngũ gia 7. <加倍> gia bội 8. <加級> gia cấp cho 9. <加給> gia cấp 10. <加功> gia công 11. <加以> gia dĩ 12. <加減> gia bớt 13. <加刑> gia hình 14. <加拿大> gia nã đại 15. <加法> gia pháp 16. <加冠> gia quán 17. <加官> gia quan 18. <加增> tăng thêm 19. <加重> gia trọng 20. <參加> tmê mệt gia 21. <加油> gia du
加 gồm 5 đường nét, bộ lực: sức mạnh(19)爷 có 6 nét, cỗ phụ: cha(88)耶 gồm 9 đường nét, bộ nhĩ: tai (lỗ tai)(128)茄 bao gồm 9 nét, bộ thảo: cỏ(140)咱 bao gồm 9 nét, bộ khẩu: loại miệng(30)枷 có 9 nét, bộ mộc: mộc, cây cối(75)家 có 10 đường nét, cỗ miên: căn hộ mái che(40)斜 tất cả 11 nét, bộ đẩu: chiếc đấu nhằm đong(68)荼 bao gồm 11 đường nét, bộ thảo: cỏ(140)耞 gồm 11 đường nét, cỗ lỗi: cái cày(127)傢 tất cả 12 nét, bộ nhân: người(9)喒 bao gồm 12 nét, bộ khẩu: cái miệng(30)葭 có 13 đường nét, bộ thảo: cỏ(140)瘕 tất cả 14 đường nét, cỗ nạch: căn bệnh tật(104)嘉 gồm 14 nét, cỗ khẩu: loại miệng(30)諸 bao gồm 16 nét, cỗ ngôn: nói(149)鹧 có 16 nét, cỗ điểu: nhỏ chim(196)

Xem thêm: Bật Mí Các Trò Chơi Tăng Trí Nhớ Cho Người Già, Trò Chơi Luyện Trí Nhớ Cho Người Già

Bộ 72 日 nhật <4, 8> 昕昕 hânxīn(Danh) Rạng đông (lúc mặt trời mới mọc). ◎Như: hân tịch 昕夕 sớm tối.
昕 tất cả 8 đường nét, bộ nhật: ngày, khía cạnh trời(72)欣 bao gồm 8 nét, cỗ khiếm: kthi thoảng ktiết, thiếu thốn vắng(76)掀 tất cả 11 đường nét, bộ thủ: tay(64)訢 bao gồm 11 đường nét, bộ ngôn: nói(149)焮 tất cả 12 đường nét, bộ hỏa: lửa(86)