HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH HÀ NỘI

--- Đơn vị ---Lãnh đạo Bộ Nội vụVăn phòng Bộ--- Lãnh đạo Văn phòng Bộ--- Phòng Tổng hợp - Thư ký--- Phòng Kế toán - Tài vụ--- Phòng Thi đua - Khen thưởng và Truyền thông--- Phòng Văn thư - Lưu trữ và Kiểm soát thủ tục hành chính--- Phòng Hành chính - Quản trị--- Phòng Bảo vệ--- Đội xeVăn phòng Ban Cán sự đảng Bộ--- Lãnh đạo Văn phòng--- Tổ công chức kiêm nhiệm Văn phòng Đảng ủy BộVăn phòng Công đoàn Bộ Nội vụVăn phòng Đoàn Thanh niên Bộ Nội vụVụ Tổ chức cán bộ--- Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ--- Danh sách công chứcVụ Tổ chức - Biên chế--- Lãnh đạo Vụ Tổ chức - Biên chế--- Danh sách công chứcVụ Công tác thanh niên--- Lãnh đạo Vụ Công tác thanh niên--- Danh sách công chứcVụ Kế hoạch - Tài chính--- Lãnh đạo Vụ Kế hoạch - Tài chính--- Danh sách công chức--- Danh sách công chứcVụ Tiền lương--- Lãnh đạo Vụ Tiền lương--- Danh sách công chứcVụ Công chức - Viên chức--- Lãnh đạo Vụ Công chức - Viên chức--- Danh sách công chứcVụ Chính quyền địa phương--- Lãnh đạo Vụ Chính quyền địa phương--- Danh sách công chứcVụ Hợp tác quốc tế--- Lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế--- Danh sách công chứcVụ Tổ chức phi chính phủ--- Lãnh đạo Vụ Tổ chức phi chính phủ--- Danh sách công chứcVụ Cải cách hành chính--- Lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính--- Danh sách công chứcVụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức--- Lãnh đạo Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức--- Danh sách công chứcVụ Pháp chế--- Lãnh đạo Vụ Pháp chế--- Danh sách công chứcVụ Tổng hợp--- Lãnh đạo Vụ Tổng hợp--- Danh sách công chứcThanh tra Bộ--- Lãnh đạo Thanh tra Bộ--- Phòng Thanh tra nội vụ khối Bộ, ngành Trung ương--- Phòng Thanh tra nội vụ khối địa phương--- Phòng Tổng hợpBan Tôn giáo Chính phủ--- Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ--- Lãnh đạo Văn phòng--- Phòng Hành chính - Quản trị--- Phòng Tổng hợp - Văn thư & Lưu trữ--- Phòng Tài chính - Kế toán--- Vụ Công giáo--- Vụ Phật giáo--- Vụ Tin lành--- Vụ Cao đài--- Vụ Tổ chức- Cán bộ--- Vụ Các tôn giáo khác--- Vụ Pháp chế thanh tra--- Vụ Quan hệ quốc tế--- Trung tâm Thông tin--- Nhà xuất bản tôn giáo--- Tạp chí công tác tôn giáo--- Viện Nghiên cứu chính sách tôn giáo--- Vụ công tác tôn giáo phía NamBan Thi đua - Khen thưởng Trung ương--- Lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương--- Lãnh đạo Văn phòng--- Vụ Nghiên cứu -Tổng hợp--- Vụ Thi đua- Khen thưởng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương--- Vụ Tổ chức cán bộ--- Vụ Pháp chế--- Tạp chí Thi đua,Khen thưởng--- Trung tâm tin học--- Vụ Thi đua - Khen thưởng các Bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ươngCục Văn thư và Lưu trữ nhà nước--- Lãnh đạo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước--- Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc--- Văn phòng cục--- Trung tâm lưu trữ quốc gia I--- Trung tâm lưu trữ quốc gia II--- Trung tâm lưu trữ quốc gia III--- Trung tâm lưu trữ quốc gia IV--- Trung tâm khoa học kỹ thuật văn thư - Lưu trữ--- Trung tâm lưu trữ quốc gia tài liệu điện tử--- Trung tâm bảo hiểm tài liệu lưu trữ quốc gia--- Văn thư Cục văn thư và Lưu trữ nhà nướcHọc viện Hành chính Quốc gia--- Lãnh đạo Học viện Hành chính Quốc Gia--- Đảng ủy Học viện--- Công đoàn Học viện--- VP đoàn TSCS HCM Học viện--- Văn phòng Học viện--- Ban Tổ chức - Cán bộ--- Thanh tra giáo dục đào tạo--- Ban hợp tác quốc tế--- Ban Kế hoạch - tài chính--- Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục--- Ban Đào tạo--- Khoa đào tạo, bồi dưỡng công chức và tại chức--- Ban Quản lý đào tạo sau đại học--- Khoa Lý luận cơ sở--- Khoa Nhà nước - pháp luật và Lý luận cơ sở--- Khoa Hành chính học--- Khoa Khoa học hành chính và Tổ chức nhân sự--- Khoa Văn bản và Công nghệ Hành chính--- Khoa QLNN về Kinh tế và tài chính công--- Khoa QLNN về Xã hội--- Khoa Quản lý nhà nước về kinh tế và tài chính công--- Khoa QLNN về Đô thị và Nông thôn--- Bộ môn Ngoại ngữ--- Trung tâm Ngoại ngữ--- Trung tâm tin học hành chính và CNTT--- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Thông tin - Thư viện--- Viện nghiên cứu khoa học hành chính--- Tạp chí Quản lý nhà nước--- Phân viện HVHCQG tại thành phố Huế--- Phân viện HVHCQG khu vực Tây Nguyên--- Phân viện HVHCQG tại TP. Hồ Chí Minh--- Văn thư--- Thư ký--- Ban Quản lý bồi dưỡngTrường Đại học Nội vụ Hà Nội--- Ban Giám hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội--- Phòng Hành chính-Tổng hợp--- Phòng Tổ chức cán bộ--- Phòng Quản lý đào tạo--- Phòng Kế hoạch-Tài chính--- Phòng Quản trị-Thiết bị--- Phòng Công tác sinh viên--- Phòng quản lý khoa học và sau đại học--- Phòng Hợp tác quốc tế--- Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng--- Khoa văn thư lưu trữ--- Khoa Văn hóa-Thông tin và xã hội--- Khoa Pháp luật hành chính--- Khoa Quản trị nguồn nhân lực--- Khoa Quản trị văn phòng--- Khoa Hành chính học--- Khoa Khoa học Chính trị--- Khoa Đào tạo tại chức và bồi dưỡng--- Khoa Tổ chức xây dựng chính quyền--- Trung tâm Ngoại ngữ--- Trung tâm Tin học--- Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ văn phòng và Dạy nghề--- Trung tâm thông tin Thư viện--- Tạp chí Nghiên cứu khoa học Nội vụ--- Viện Nghiên cứu và phát triển--- Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam--- Trường Đại học Nội vụ Hà nội cơ sở TP. Hồ Chí Minh--- Thư ký lãnh đạo cơ quan--- Văn thư--- Văn phòng Đoàn thanh niên--- Trung tâm Dịch vụ côngViện Khoa học tổ chức nhà nước--- Lãnh đạo Viện Khoa học tổ chức nhà nước--- Văn phòng Viện--- Phòng Thông tin khoa học và hợp tác quốc tế--- Phòng Nghiên cứu quản lý cán bộ công chức, viên chức--- Phòng Quản lý khoa học--- Phòng Nghiên cứu tổ chức--- Phòng Nghiên cứu tổng hợpTrung tâm Thông tin--- Lãnh đạo Trung tâm Thông tin--- Phòng Hành chính - Tổng hợp--- Phòng Quản trị hạ tầng thông tin--- Phòng Phát triển hệ thống và Cơ sở dữ liệu--- Cổng Thông tin điện tử và Thư viện Bộ Nội vụ--- Phòng Quản lý an toàn thông tinTạp chí Tổ chức nhà nước--- Lãnh đạo Tạp chí Tổ chức nhà nước--- Phòng Thư ký tòa soạn--- Phòng Biên tập--- Phòng Trị sự --- BanTạp chí điện tử