Môn xác suất thống kê

Bài giảng môn Tỷ Lệ thống kê

1. ThS. Ñoaøn Vöông Nguyeân Slide baøi giaûng XSTKTrang 1XÁC SU T VÀ TH NG KÊ(ð i h c cùng Cao ñ ng)Tài li u tmê man kh o:1. Giáo trình Xác su t – Th ng kê với ng d ng – Nguy n Phú Vinh – NXB Th ng kê.2. Ngân sản phẩm câu h i Xác su t – Th ng kê và ng d ng – ðHcông nhân TP..Hồ Chí Minh.3. Lý thuy t Xác su t và Th ng kê – ðinh Văn uống G ng – NXB Giáo d c.4. Lý thuy t Xác su t và Th ng kê tân oán – Nguy n Thanh hao Sơn, Lê Khánh Lu n – NXBTKê.5. Xác su t – Th ng kê – Lý thuy t và những bài xích t p – ð u Th C p – NXB Giáo d c.6. Lý thuy t Xác su t với Th ng kê – ðinh Vnạp năng lượng G ng – NXB Giáo d c.7. Xác su t – Th ng kê với ng d ng – Lê Sĩ ð ng – NXB Giáo d c.8. Xác su t và Th ng kê – ð ng H n – NXB Giáo d c.9. Giáo trình Xác su t cùng Th ng kê – Ph m Xuân Ki u – NXB Giáo d c.10. Giáo trình Lý thuy t Xác su t & Th ng kê Toán–Nguy n Cao Văn–NXB Kt Qu c dân.PH N I. LÝ THUY T XÁC SU TB TÚC ð I S T H P1. Tính ch t các phnghiền tân oán ∩ , ∪a) Tính giao hoán:A B B A=∩ ∩ , A B B A=∪ ∪ .b) Tính k t h p:(A B) C A (B C)=∩ ∩ ∩ ∩ ,(A B) C A (B C)=∪ ∪ ∪ ∪ .c) Tính phân ph i:A (B C) (A B) (A C)=∩ ∪ ∩ ∪ ∩ ,A (B C) (A B) (A C)=∪ ∩ ∪ ∩ ∪ .d) Tính ñ i ng u (De–Morgan):A B A B=∩ ∪ , A B A B=∪ ∩ .2.


Bạn đang xem: Môn xác suất thống kê


Xem thêm: Gay Kết Hôn Với Les Hôn Nhau Như Thế Nào Để Có Thể Lên Đỉnh Được

Quy t c nhânGi s m t công vi c như thế nào ñó ñư c tạo thành k giaiño n. Có n1 cách th c hi n giai ño n th 1, bao gồm n2 cáchth c hi n giai ño n th 2,..., có nk phương pháp th c hi n giaiño n th k. khi ñó ta có n = n1.n2…nk phương pháp th c hi ntoàn b công vi c.3. Quy t c c ngGi s m t công vi c bao gồm th th c hi n ñư c k cách(trư ng h p) lo i tr l n nhau: phương pháp th nh t đến m1 k tqu , bí quyết th nhị cho m2 k t qu , …, giải pháp th k mang đến mkk t qu . Khi ñó vi c th c hi n công vi c trên chom = m1 + m2 + … + mk k t qu .4. M u l p, m u ko l p− M u không l p: những ph n t c a m u ch tất cả m t m tl n (những ph n t khác nhau t ng ñôi m t).− M u bao gồm l p: các ph n t c a m u tất cả th l p l i nhi ul n trong m u.− M u không th t : Khi vậy ñ i v trí những ph n t khácnhau c a m u ta không nh n ñư c m u m i.− M u tất cả th t : lúc chũm ñ i v trí các ph n t khácnhau c a m u ta nh n ñư c m u m i.5. Các công th c tlỗi ng dùng5.1. Hân oán vð nh nghĩa: Hoán v c a n ph n t là m t team có tht g m ñ m t n ph n t ñã đến. S hoán thù v c a n ph nt ñư c cam kết hi u là nP.. , nPhường n!= .5.2. Ch nh h p l p (tất cả th t )ð nh nghĩa: Ch nh h p l p k c a n ph n t (k n)≤ làm t team (b ) tất cả th t g m ph n k t không nh t thi tkhác nhau ch n t n ph n t ñã mang đến. S những ch nh h pl p k c a n ph n t là nk.5.3. Ch nh h p (m u không l p, tất cả th t )ð nh nghĩa: Ch nh h p ch p k c a n ph n t (k n)≤ làm t team (b ) bao gồm th t g m ph n k t khác nhau ch nt n ph n t ñã cho. S ch nh h p ch p k c a n ph n tký hi u là knA .knn!A n(n 1)...(n k 1)(n k)!= − − + =−.5.4. T h p (m u không l p, không tồn tại th t )ð nh nghĩa: T h p ch p k c a n ph n t (k n)≤ có tác dụng t team (b ) không phân bi t th t g m k ph n tkhác nhau ch n t n ph n t ñã mang lại.S t h p ch p k c a n ph n t ký hi u là knC và( )knn!Ck! n k !=−. Quy ư c: 0! = 1.Tính ch t:k n kn nC C −= ; k k 1 kn n 1 n 1C C C−− −= + .----------------------------------------------
*Xem thêm: Tìm Việc Làm Phổ Thông Tại Huyện Đông Anh 2021 Mới Nhất, Việc Làm Tại Đông Anh, Hà Nội

The Ministry of Comtháng Sense: How to lớn Eliminate Bureaucratic Red Tape, Bad Excuses, & Corporate BS Martin Lindstrom

Chuyên mục: Viết Blog