Olympic Tiếng Anh Lớp 8

Nằm trong bộ đề luyện thi Olympic tiếng Anh 8, đề thi test tiếng Anh trực con đường qua mạng lớp 8 vòng 1 bao gồm đáp án dưới đây bởi bibleknights.com xem thêm thông tin cùng đăng tải. Đề ôn tập tiếng Anh được biên tập bsát hại ngôn từ SGK giờ đồng hồ Anh lớp 8 góp những em ôn tập kiến thức và kỹ năng hiệu quả.

Bạn đang xem: Olympic tiếng anh lớp 8

Đề thi IOE giờ đồng hồ Anh lớp 8 vòng 1

Ex 1:

1. Mr Minh………..English from 7’30 am to 9’00 pm everyday.

a. Teach

b. teaches

c. is teaching

d. taught

2. I bought a cup of coffee và some pizzas………….my lunch.

a. from

b. for

c. to

d. in

3. There’s……………………at the cinema this weekkết thúc.

a. an action movie interesting

c. a action interesting movie

b. a interesting action movie

d. an interesting action movie

4. I am going………………around the world with my family this summer


a. khổng lồ travel

b. traveled

c. traveling

d. travel

5. She……………… here at Christmas.

a. is

b. was

c. will be

d. were

6. What ………………great idea!

a. a

b. an

c. the

d. ᴓ

7. a. laugh b. although c. enough d. cough

8. a. children b. chicken c. chair d. character

9. She prefers………………..part in sports

a. take

b. lớn take

c. taking

d. b và c

10. Is there enough room………………….in the car? _ Yes, there is.

a. to I

b. khổng lồ me

c. for I

d. for me

Ex 2:

1. usually / at night. / milk / Tom / drinks.

……………………………………………………..

2. Mr Steve sầu / never / listen / lớn / this kind of music

…………………………………………….

3. at the weekends. / goes / fishing / usually / He

………………………………………………

4. the most/ fluent / English / speaker. / Miss Thuy is

………………………………………….

5. last year. / this book / was / written / for the children

…………………………………………

6. She is / s girl / and an oval / rosy face. / blachồng eyes

……………………………………………

7. Hurry up / for the meeting. / late / you / will be / or


…………………………………………..

8. Tuan & I / at the moment. / badminton / are / playing

………………………………………

9. soon. / will send me / I hope / a letter / my sister

……………………………………………..

Xem thêm: Chiêu Trò Tăng Size Vòng 1 Của Chị Em Châu Á, Top 4 Mỹ Nhân Có Vòng 1 Đẹp Nhất Châu Á

10. her family. / cooks dinner / Trinh / usually / for

………………………………………………

Đáp án đề thi IOE tiếng Anh lớp 8 vòng 1

Ex 1.

1. b

2. b

3. d

4. a

5. c

6. a

7. b

8. d

9. d

10. d

Ex 2.

1. Tom usually drinks milk at night.

2. Mr Steve never listens lớn this kind of music.

3. He usually goes fishing at the weekend.

4. Miss Thuy is the most fluent English speaker.

5. This book was written for the children last year.

6. She is a girl with blaông xã eyes & an oval rosy face.

7. Hurry up or you will be late for the meeting.

8. Tuan and I are playing badminton at the moment

9. I hope my sister will sover me a letter soon.

10. Trinc usually cooks dinner for her family.

Đáp án có vào tệp tin tải: Đề thi IOE giải giờ Anh trên mạng lớp 8 vòng ngực. Mời bạn đọc tham khảo thêm các tài liệu ôn tập Tiếng Anh 8 cả năm không giống như: Trắc nghiệm trực tuyến Tiếng Anh 8, Đề thi học tập kì 1 lớp 8, Đề thi học tập kì 2 lớp 8,.... được update tiếp tục trên bibleknights.com.