Once In A Blue Moon Nghĩa Là Gì

Once in a blue moon Tiếng Anh là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Once in a blue moon Tiếng Anh .

Bạn đang xem: Once in a blue moon nghĩa là gì


Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh
*

Thuật ngữ liên quan tới Once in a blue moon Tiếng Anh
Chủ đề Chủ đề

Định nghĩa - Khái niệm

Once in a blue moon Tiếng Anh là gì?

Once in a blue moon Tiếng Anh có nghĩa là Chỉ một sự kiện gì đó "rất hiếm", hành động gì đó "rất hiếm" khi xảy ra“He used to call his grandma once in a blue moon

Once in a blue moon Tiếng Anh có nghĩa là Chỉ một sự kiện gì đó "rất hiếm", hành động gì đó "rất hiếm" khi xảy ra“He used to call his grandma once in a blue moon. Now that she has passed away, he regrets not making more of an effort to keep in touch.”. Thành ngữ Tiếng Anh.Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

Chỉ một sự kiện gì đó "rất hiếm", hành động gì đó "rất hiếm" khi xảy ra“He used to call his grandma once in a blue moon Tiếng Anh là gì?

Chỉ một sự kiện gì đó "rất hiếm", hành động gì đó "rất hiếm" khi xảy ra“He used to call his grandma once in a blue moon Tiếng Anh có nghĩa là Once in a blue moon Tiếng Anh.

Xem thêm: Còn Mấy Ngày Nữa Trung Thu, Còn Mấy Ngày Nữa Đến Trung Thu

Ý nghĩa - Giải thích

Once in a blue moon Tiếng Anh nghĩa là Chỉ một sự kiện gì đó "rất hiếm", hành động gì đó "rất hiếm" khi xảy ra“He used to call his grandma once in a blue moon. Now that she has passed away, he regrets not making more of an effort to keep in touch.”. Thành ngữ Tiếng Anh..

Đây là cách dùng Once in a blue moon Tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2021.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Once in a blue moon Tiếng Anh là gì? (hay giải thích Chỉ một sự kiện gì đó "rất hiếm", hành động gì đó "rất hiếm" khi xảy ra“He used to call his grandma once in a blue moon. Now that she has passed away, he regrets not making more of an effort to keep in touch.”. Thành ngữ Tiếng Anh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Once in a blue moon Tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Once in a blue moon Tiếng Anh / Chỉ một sự kiện gì đó "rất hiếm", hành động gì đó "rất hiếm" khi xảy ra“He used to call his grandma once in a blue moon. Now that she has passed away, he regrets not making more of an effort to keep in touch.”. Thành ngữ Tiếng Anh.. Truy cập bibleknights.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.